تکالیف شهرداری در منطقه استراتژیک تهران روی کاغذ ماند؛ آیا احیای کریدور باد بایگانی شده است؟

به گزارش مجله نماشو، خبرنگاران: نسخه احیای کریدور باد تهران که نیمه تابستان سال جاری در شورای عالی شهرسازی به تصویب رسید، بدون آنکه از سوی مدیریت شهری پایتخت به اجرا دربیاید، وارد بایگانی مصوبات شده است.

تکالیف شهرداری در منطقه استراتژیک تهران روی کاغذ ماند؛ آیا احیای کریدور باد بایگانی شده است؟

به گزارش خبرنگاران منطقه 22 که به 4 علت یک منطقه استراتژیک در تهران محسوب می شود قرار بود با اجرای طرح تفصیلی ویژه، از فرایند پرشتاب ساخت و سازهای مرتفع و تغییر کاربری های ضدمحیط زیست فاصله بگیرد. این منطقه محدوده ورود هوای تازه به شهر محسوب می شود؛ اما برج سازی های توافقی - فاقد پروانه- در آن، مانع باد شده است.

تکالیف مدیریت شهری پایتخت، در منطقه استراتژیک شهر روی کاغذ ماند. تعلل مدیریت شهری در نهایی کردن نسخه جدید ساخت وساز برای منطقه 22، تکرار تجربه تلخ گذشته برای این منطقه استراتژیک پایتخت را سیگنال می دهد. پس از گذشت چهار ماه از ابلاغ دستور شورای عالی شهرسازی و معماری کشور برای افزودن اقدامات مکمل در نسخه طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 شهر تهران از سوی شهرداری و تایید آن از سوی مجلس پنجم، هنوز این نسخه تکمیل و برای تایید نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال نشده است. همین موضوع سبب شده تا گروهی از پژوهشگران و کارشناسان شهری نسبت به تکرار تجربه تلخ بارگذاری های ساختمانی گذشته هشدار دهند. به گزارش دنیای اقتصاد، نیمه تابستان امسال، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور به عنوان مرجع بالادستی تصویب طرح ها و اسناد شهری، مدیریت شهری پایتخت را موظف به تکمیل نسخه جدید طرح تفصیلی منطقه 22 کرد تا براساس آن اشتباهات گذشته در حوزه بارگذاری های ساختمانی و افزایش جمعیت پذیری منطقه تکرار نشود. به این ترتیب با بازگشت مجدد طرح تهیه شده به مدیریت شهری، بازطراحی آن در شش محور کلیدی بر عهده شهرداری تهران گذاشته شد. مطابق با این تکلیف، مدیریت شهری موظف بود ظرف دوماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، نسخه بازنویسی شده طرح را به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال کند. اما با گذشت چهار ماه هنوز این اقدام از سوی مدیریت شهری پایتخت انجام نشده است.این در حالی است که کارشناسان شهری معتقدند از میان مناطق 22گانه شهر تهران، این منطقه به چهار دلیل یک منطقه استراتژیک برای پایتخت محسوب می شود. بنابراین هر نوع تغییر و تحول کالبدی و ساختمانی در این منطقه، بر کل شهر تهران اثرگذار خواهد بود.

منطقه 22 شهر تهران با 6 هزار هکتار مساحت دارای ویژگی منحصربه فردی نسبت به سایر مناطق شهری پایتخت است. در این منطقه تراکم جمعیتی (میزان تعداد افراد ساکن در هر هکتار) 30 نفر در هکتار است که یک پنجم شاخص میانگین تراکم جمعیتی شهر تهران محسوب می شود. همچنین 65 درصد از اراضی منطقه 22، عرصه ویژه ساخت وساز و 35 درصد باقی مانده آن به عنوان اراضی بکر، طبیعی و ساخته نشده هستند. در حال حاضر شرایط کنونی منطقه 22 به لحاظ منطقه بندی برای چهار نوع کاربری مشخص شده در طرح تفصیلی به این شکل است که کاربری مسکونی معادل 16 درصد، کاربری سبز معادل 46 درصد و مابقی به دو کاربری تجاری و مختلط اختصاص پیدا نموده است.اما اولین ویژگی که سبب شده منطقه 22 یک منطقه استراتژیک برای شهر تهران باشد کریدور باد بودن آن است. این منطقه کانال ورود باد و هوای تازه به شهر تهران است، از این رو نحوه چینش و بارگذاری های ساختمانی بر جهت ورود باد تاثیرگذار خواهد بود.

دومین ویژگی آن است که این منطقه کانون عرضه فعالیت های رفاهی-گردشگری تهران است. مطابق با اسناد فرادست شهری، منطقه 22 با پیش بینی خاص جمعیت پذیری و بارگذاری ساختمانی بنا بود به قطب گردشگری پایتخت تبدیل شود. ویژگی سوم این منطقه آن است که این محدوده از شهر تنها منطقه ای است که همچنان به لحاظ دارابودن زمین خام، استعداد ساخت وساز را دارد.ویژگی استراتژیک چهارم این منطقه نیز به سطح قیمت مسکن و زمین در این محدوده از پایتخت بازمی شود. طبق آخرین آمار و اطلاعات از تحولات بازار مسکن پایتخت، میانگین قیمت مسکن در غربی ترین منطقه تهران حدود 6 درصد کمتر از میانگین قیمت مسکن در شهر تهران است. کارشناسان شهری معتقدند پایین بودن سطح قیمت مسکن در این منطقه نشان دهنده آن است که این منطقه در مقایسه با سایر مناطق مصرفی شهر همچون 4 و 5، مستعد تقاضای سکونت جدید است. اما بعضی عوامل سبب شده که این منطقه دچار تغییرات جمعیتی و کاربردی متفاوت طی دهه های گذشته شود. مهم ترین آنها مربوط به صدور پروانه های ساختمانی در سال 91 می شود که کارشناسان شهری نسبت به بازگشت آن دوره هشدار می دهند.در آن سال، همزمان با تصویب و ابلاغ طرح تفصیلی جدید تهران، چراغ سبز مدیریت شهری به بارگذاری های سنگین در این منطقه از شهر روشن شد. تاجایی که مطابق با پیش بینی ها امکان افزایش سقف جمعیتی این منطقه تا 520هزار نفر نیز به وجود آمد. وجود شرایط خاص در سرمایه گذاری های ساختمانی انجام شده در این منطقه طی سال های گذشته موجب شد تا در سال 93 شورای عالی شهرسازی با صدور دستور توقف ساخت وسازهای جدید در این منطقه، از شهرداری تهران بخواهد طرح تفصیلی ویژه این منطقه متناسب با شرایط جدید آن را طراحی و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی ارائه کند.

هرچندکه پژوهش های انجام شده از نتیجه تصمیم سال 93 شورای عالی شهرسازی و معماری نشان می دهد تعلیق صدور پروانه های ساختمانی در این منطقه چندان از سوی مدیریت شهری جدی گرفته نشد تا اینکه پس از گذشت چند سال، تکلیف معطل مانده شهرداری برای تدوین طرح تفصیلی ویژه منطقه 22، تابستان امسال انجام شد.در قالب گزینه های پیشنهادی از سوی شهرداری، شورای عالی شهرسازی و معماری کشور یک گزینه را برای آینده ساخت وسازهای منطقه 22 انتخاب کرد. محتویات این گزینه حاکی از آن است که ساخت وسازهای مسکونی از این پس با محدودیت خاصی در منطقه 22 پیگیری خواهد شد.به این صورت که تمام ساخت وسازهای جدید با تراکم 750 درصد(برج های 20 طبقه) در این منطقه متوقف و صدور مجوز به ساخت وسازهای با تراکم محدود و با غلبه فرهنگی، تفریحی-گردشگری مجاز شمرده خواهد شد.به عبارت دیگر صدور مجوز جدید برای ساخت وساز فقط با تراکم محدود و کنترل شده امکان پذیر خواهد بود. علاوه بر این، در قالب این طرح، مراکز تجاری که سطح زیربنای آن بیش از 5 هزار مترمربع باشد دیگر اجازه ساخت در این منطقه را ندارند.شرط دیگر برای منطقه 22 منوط به اجرای این طرح آن است که جمعیت پذیری منطقه 22 تا سال 1405، حداکثر معادل 520 هزار نفر خواهد بود. شورای عالی شهرسازی انتخاب ضوابط ساخت وساز در منطقه 22 را با تصویب این طرح به شکل اولیه نهایی نکرد و در قالب بخشنامه ای هفت اقدام مکمل برای تکمیل طرح پیشنهادی را به شهرداری تهران تکلیف کرد.

برمبنای این بخشنامه، شهرداری موظف بود پس از گذشت دو ماه از تاریخ ابلاغ مصوبه، نسخه مکمل طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 را به شورای عالی ارسال کند. اما هم اکنون بعد از گذشت چهار ماه، شهرداری هنوز اقدامات مکمل را در قالب طرح نگنجانده است. از همین رو کارشناسان شهری معتقدند تجربه تلخ انجام توافقات مغایر ضوابط مصوب برای ساخت وسازهای مسکونی-تجاری در این منطقه تکرار خواهد شد.امین مومیوند پژوهشگر شهری با ابراز نگرانی از طرح تدوین شده برای منطقه 22 پایتخت، گفت: تصویب طرح به شکل فعلی و حتی با اصلاحات اعمال شده از سوی مدیریت شهری منجر به اجرای صحیح طرح تفصیلی در این منطقه نخواهد شد.او با اشاره به فرایند توافقات انجام شده برای صدور مجوزهای ساختمانی طی سال های گذشته در این منطقه عنوان نمود: مطابق با آنالیز های به عمل آمده تا اواخر شهریور سال 96، فرایند توافقات فاقد پروانه و صدور پروانه برای ساخت بلند مرتبه ها در منطقه با شدت رواج داشته است. به گونه ای که تعیین می شود در مجموع حدود 108 توافق با تعداد بیش از 50 واحد (به ازای هر توافق) و با ظرفیت جمعیت پذیری بیش از 120 هزار نفر توسط مدیران وقت شهرداری منطقه منعقد شده اند. بخش قابل توجهی از این توافقات را املاک تحت مالکیت تعاونی مسکن دستگاه ها و نهادهای حاکمیتی در بر می گیرد. توافقاتی که در مجموع صدها میلیارد تومان برای شهرداری منطقه عایدی داشته اما به قیمت از دست رفتن فرصت های توسعه تهران رقم خورده است.به گفته وی در چنین شرایطی مطابق با مطالعات مشاور طرح سه گزینه برای جمعیت پذیری این منطقه مطرح شد. گزینه اول منطبق با جمعیت پذیری پیشنهادی طرح جامع شهر تهران برای منطقه، یعنی 350 هزار نفر پیشنهاد شده بود. مطابق با این پیشنهاد باید کلیه توافقات و قراردادهای منعقد شده با افراد حقیقی و حقوقی که منجر به صدور پروانه نشده، کان لم یکن تلقی شود و شهرداری تهران بیش از هزار میلیارد تومان را به مالکان این اراضی بازپرداخت کند. هرچند که در فرایند آنالیز ها تعیین شد، حتی در صورت بازپرداخت این مبالغ، مالکان حاضر به دست کشیدن از چنین فرصتی نخواهند شد و تهدیدات جدی جهت طرح شکایت در دستگاه قضا وجود خواهد داشت.

سناریوی دوم با پذیرش جمعیت پذیری ناشی از توافقات شهرداری تهران با دستگاه ها، نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی(حدود 125 هزار نفر) و با قبول جمعیت پذیری ایجاد شده تا دی 1396 برابر با 350 هزار نفر و همچنین با لحاظ کردن حقوق مکتسبه افراد واقع در پهنه های مسکونی و مختلط اداری-مسکونی در سطح منطقه برابر 45 هزار نفر، جمعا سقفی برابر با 520 هزار نفر را برای این منطقه پیشنهاد می نماید. همچنین مطابق با گزینه سوم شهرداری تهران ضمن پذیرش کلیه حقوق ساخت و سازها و توافقاتی که تا دی 1396 انجام شده اند، سخت گیری مضاعفی را برای ساخت و ساز های جدید در منطقه به منظور تامین کسری خدمات سطح منطقه مقرر و به نوعی میزان بارگذاری توسط مالک به میزان تعهد وی به تامین کسری خدمات در منطقه (به خصوص برای اراضی با وسعت بیش از 1000 متر) وابسته خواهد بود.آن طور که این پژوهش شهری می گوید: طی رفت و برگشت های متعدد طرح در کمیسیون ماده 5 شهر تهران و شورای عالی شهرسازی و معماری، نهایتا در شهریور امسال شورای عالی شهرسازی و معماری کلیات سناریوی دوم(جمعیت پذیری 520هزار نفری) را مصوب کرد اما از آنجا که فرآیند بند 34 ماده 80 قانون شوراها که به زدن مهر تایید شوراهای شهر بر کلیه طرح های جامع و تفصیلی شهرها اشاره دارد، طی نشده و این طرح اساسا به استثنای ارائه در کمیته شهرسازی و کمیسیون شهرسازی و معماری شورا طی فرآیند تهیه، به هیچ وجه تاییدی از شورای شهر نگرفته بود، مقرر شد ظرف مدت مشخص شورای شهر تهران نظرات پیشنهادی و اصلاحی خود را در قبال طرح به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه کند.

در عین حال مومیوند در جریان آنالیز جزئیات این طرح می گوید: طی آنالیز های دقیق به عمل آمده تعیین شد، تجربه تلخ طرح تفصیلی یکپارچه ابلاغی سال 1391 شهر تهران درخصوص موکول کردن تهیه دستورالعمل ها و تکالیف به سنوات آینده، عینا در طرح تفصیلی ویژه تکرار شده است. به گونه ای که در این طرح تهیه و تصویب مواردی همچون ضوابط یکپارچه پهنه T (پهنه ای که برای نخستین بار در تاریخ طرح های توسعه شهری کشور در راستای توسعه مبتنی بر حمل ونقل همگانی در شعاع 500متری ایستگاه های مترو پیشنهادی منطقه در نظر گرفته شده است) بسته تشویقی غیر تراکمی در پهنه های S222، بسته تشویقی تبدیل برج های مسکونی منطقه به Home-Office، دستورالعمل تامین خدمات به تفکیک محله ای- ناحیه ای و شهری-منطقه ای، مشخص سقف واحدپذیری سکونت در هر یک از محلات 34 گانه پیشنهادی منطقه 22، تسهیلات تشویقی غیر تراکمی برای پهنه R263 شرق هزار و یک شهر و... تماما به زمانی پس از ابلاغ طرح تفصیلی موکول شده و حتی بعضا مدت زمان تعیینی نیز برای تصویب موارد فوق الذکر پیشنهاد نشده است. او می گوید: به همین دلیل کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در سلسله جلساتی با یادآوری تبعات در پیش دریافت چنین رویه ای، شهرداری تهران را مکلف به تهیه ضوابط و دستورالعمل های پیوست طرح کرد و توافق شد ابلاغ طرح پیش از تهیه این دستورالعمل ها صورت نگیرد. از دیدگاه این کارشناس شهری، یکی از مهم ترین تفاوت های طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 با سایر طرح های توسعه شهری موجود در کشور به پیش بینی کریدور TOD پیرامون 15ایستگاه مترو پیشنهادی در سطح منطقه باز می شود. اما ضوابط نحوه ساخت و ساز و میزان تراکم و سطح اشغال و تعداد طبقات در این پهنه ها، به پس از ابلاغ طرح تفصیلی منطقه موکول شده بود که عملا اجرای این راهبرد استراتژیک و تغییر رویکرد را در هاله ای از ابهام قرار می داد. همچنین بر اساس محاسبات و آنالیز های به عمل آمده باید اذعان داشت جمعیت پذیری منطقه 22 در قالب سناریو دوم حداقل به 560 هزار نفر خواهد رسید. این رقم بدون در نظر دریافت سهم مسکن اجتماعی در زون های TOD سطح منطقه و بدون لحاظ کردن ضریب سکونت حداکثری در پهنه M و صرفا بر اساس پروانه های صادر شده تا به امروز و حقوق مکتسبه آینده و پذیرش توافقات فاقد پروانه خواهد بود. او همچنین عدم شناسایی و برنامه ریزی برای اراضی ذخیره نوسازی و توسعه شهری در سطح منطقه (اراضی بالای یک هکتار) را از دیگر چالش های طرح پیشنهادی کنونی می داند که ضرورت جدیت شورا در روبروه با طرح را دو چندان می نماید. بعضی مسائل فعلی بین معاونت های حمل و نقل و ترافیک و شهرسازی و معماری شهرداری تهران درباره جهت خط مترو پیشنهادی از دیگر چالش های طرح پیشنهادی است که باوجود بعضی نکات مثبت و قابل توجه همچون کاهش مساحت پهنه های R و M در سطح منطقه و توجه به توسعه مبتنی بر حمل و نقل همگانی برای نخستین بار در تهیه اسناد توسعه شهری، تحقق پذیری و دستیابی به چشم انداز مطرح شده برای منطقه را با چالش جدی روبرو می سازد.کارشناسان شهری معتقدند برای برطرف مسائل موجود در طرح تفصیلی ویژه تهران هفت اقدام اساسی باید مدنظر قرار گیرد. تعدیل حتی الامکان ظرفیت مسکونی-تجاری، تعدیل بخشی از تراکم توافق شده بین شهرداری و سازنده ها به وسیله تبدیل آنها به سرانه گردشگری، تثبیت باغات منطقه، تثبیت سطوحی از منطقه که دارای خدمات هفت گانه هستند، محدود تمام شهرک های منطقه به تراکم سه طبقه، تشکیل بانک زمین و منوط کردن صدور مجوز خاتمه کار بزرگ ترین مال منطقه به تامین شرایط و نیازهای حمل و نقلی، مجموع اقداماتی است که انجام آنها می تواند ضمانت نامه حسن اجرای طرح تفصیلی ویژه منطقه 22 باشد. ایجاد محدودیت در بارگذاری های مسکونی از جمله دلایلی است که می تواند ارتقای کیفیت زندگی شهفرایندان منطقه را تضمین کند. آنالیز ها نشان می دهد طی سال های گذشته، افزایش جمعیت پذیری و بارگذاری بیش از حد فعالیت های بزرگ مقیاس تجاری، ضمن کاهش کیفیت زیست و سکونت محلی، ایفای ماموریت های منطقه در تامین خدمات شهری و فراشهری منطقه، چالش های عمده ای را در حوزه حمل و نقل همگانی و سرانه های خدماتی پشتیبان ایجاد نموده است.

منبع: اقتصادنیوز
انتشار: 4 تیر 1401 بروزرسانی: 4 تیر 1401 گردآورنده: namasho.ir شناسه مطلب: 4103

به "تکالیف شهرداری در منطقه استراتژیک تهران روی کاغذ ماند؛ آیا احیای کریدور باد بایگانی شده است؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تکالیف شهرداری در منطقه استراتژیک تهران روی کاغذ ماند؛ آیا احیای کریدور باد بایگانی شده است؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید